ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสิทธิโชค พรผลบ้านบางทองร.ร.วีรสตรีแนุสรณ์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สพม.14
2นายภีรพัฒน์ ขำแก้ววิชิตสงครามร.ร.เขาตินประชานุกูล อ.เขาพนม ข.กระบี่ สพป.กระบี่
3นายอิลมี ลือแบเต๊ะบ้านบางเทาร.ร.ยะหาศิริยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะลา สพม.เขต 15
4นายอิทธิพล ศรีเรืองรัตน์ลาออกจากราชการ 
5นายบุญมี มิชารีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตลาออกจากราชการ 
6นางสาวสุดารัตน์ เลิศประชุมพรลาออกจากราชการ