ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางชฎารัตน์ ผะสานพันธ์บ้านคอเอนถึงแก่กรรม 
2นางสาวเบญจกาญจน์ สุระกุลบ้านบางเทาถึงแก่กรรม 
3นายประจักษ์ ช่างเรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสพป.ตรัง 2 สพป.ตรัง 2
4นางสาวธนาภา ลิมปะวุฒิพงศ์บ้านป่าคลอกลาออกจากราชการ 
5นางสาวฟ้ารุ่ง หมั่นสนิทวัดสุวรรณคีรีวงก์ร.ร.บ้านพรุหวา อ.นาทวี จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
6นางวรรณี นะชาตรีวิชิตสงครามร.ร.ควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง สพม.เขต 16
7นางสาวมารียัม อิแตบ้านฉลองร.ร.อนุบาลยะลา อ.เมืองยะลา สพป.ยะลา เขต 1
8นายนิโรธ อรรถธรรมอนุบาลภูเก็ตเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต